Sekretariat

Kommunikasjon

Fellesnemnda har vedtatt prinsipper for kommunikasjon for sammenslåingsprosessen. Følgende overordna prinsipper legges til grunn for kommunikasjonsarbeidet under sammenslåingen av Hedmark og Oppland fylkeskommuner: ÅPEN: Sammenslåingsprosessen skal preges av åpenhet. Informasjon skal aktivt formidles til interne og eksterne målgrupper så raskt den er tilgjengelig og omforent. SAMTIDIG: Det skal tilstrebes at all informasjon blir tilgjengeliggjort samtidig

Reglement

Fellesnemnda skal planlegge og forberede iverksetting av sammenslåingen frem til konstituering av nytt fylkesting i det nye fylket. For arbeidet er det vedtatt ulike reglement og delegasjonsfullmakter:   Reglement for fellesnemnda Reglement for arbeidsutvalget Fullmakter til prosjektleder Mandat partssammensatt utvalg Møtegodtgjøring  

Fellesnemnda

Fellesnemnda er beslutningsorgan for sammenslåingsprosessen og består av de to fylkestingene pluss fylkesrådet i Hedmark – totalt 74 personer.   Arbeiderpartiet: Even Aleksander Hagen (Oppland) – leder Per-Gunnar Sveen (Hedmark) – nestleder Anne-Marte Kolbjørnshus (Oppland) Anne Karin Thorp Adolfsen (Hedmark) Kåre Haugen (Oppland) Thomas Breen (Hedmark) Ragne Victoria Kolaas Stauri (Oppland) Gunn Randi Fjæstad (Hedmark)

Innlandet fylkeskommune
… kommer i 2020

Hedmark og Oppland fylkeskommuner blir Innlandet fylkeskommune fra 1. januar 2020. Regjeringen inviterte i juni 2015 landets fylkeskommuner til å innlede prosesser med sikte på å avklare sammenslåing med andre fylkeskommuner. Regjeringen fulgte opp med en stortingsmelding våren 2016 der den foreslo at det skal gjennomføres en regionreform fra 2020, samtidig med kommunereformen. Regjeringens ambisjon

Grafisk profil

Dokumenter og andre produkter knyttet til sammenslåingsprosessen skal ha en grafisk profil som indikerer fellesskapet til de to fylkeskommunene. Profilen skal være en enkel sammenstilling av de to fylkenes våpen og navnet på den nye fylkeskommunen.

Ledelse

 

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget består av 18 personer, 9 politikere fra hvert fylke.  

Offentlig journal